Nhà máy Hitachi – Hải Dương


Tổng quan dự án

Tên dự án: Nhà máy Hitachi – Hải Dương

Loại hình: Nhà máy

Địa chỉ: KCN Tân Trường – Hải Dương

Chủ đầu tư:

Quy mô:

Sản phẩm cung cấp:

Thời gian cung cấp: Năm: 2020

Các dự án khác