Khách Sạn Pullman Hải Phòng


Tổng quan dự án

Tên dự án: Khách Sạn Pullman Hải Phòng

Loại hình: Khách sạn

Địa chỉ: Hải Phòng

Chủ đầu tư:

Quy mô:

Sản phẩm cung cấp:

Thời gian cung cấp: Năm: 2020

Các dự án khác