Meiko Thạch Thất


Tổng quan dự án

Tên dự án: Meiko Thạch Thất

Loại hình: Nhà máy

Địa chỉ: KCN Thạch Thất, Hà Nội

Chủ đầu tư:

Quy mô:

Sản phẩm cung cấp:

Thời gian cung cấp: Năm: 2021

Các dự án khác