Nhà máy Valuetronics


Tổng quan dự án

Tên dự án: Nhà máy Valuetronics

Loại hình: Nhà máy

Địa chỉ: KCN Thăng Long 3, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư:

Quy mô:

Sản phẩm cung cấp:

Thời gian cung cấp: Năm: 2021

Các dự án khác